எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

பொருளடக்கங்கள்: 3 -⁠ ம் நூற்றாண்டை ஒரு சுவர் தேன் தேநீக்கம் 4. 7 அடிக்கடி கேட்கிறது


காபி கிரிடர் பங்கையும் முக்கியத்துவம்

காபி உருவாக்கும் முறையில் காபி கிரிnder பங்கை அறிமுகம், காபி சுவையின் பாதிப்பு, காபி தயாரிப்பதற்கான காரணம்.


இந்தப் பிரெஞ்சு பிரான்ஸின் அச்சுப்பொறிகள் உலகெங்கும் காபி நேசிப்பவர்களுக்கு பிரபலமான ஒரு முறையாகும். நல்ல பிரெஞ்சு அச்சு காபி தயாரிப்பாளர் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு சில குறிப்புகள்:


5pcs பிரெஞ்சு அச்சு காபி தயாரிப்பாளரின் நன்மைகளைக் கண்டுபிடித்துப் பாருங்கள்

உலகெங்கும் உற்சாகமுள்ளவர்களின் மத்தியில் பிரெஞ்சு பிரச்சினைகளை காபி முறைகள் பிரபலமாக்கியிருக்கின்றன. இது முழு நகரத்தையும் காபி கிராமத்தையும் எடுத்துக்கொள்வதற்கான ஒரு விசேஷ வழியை அளிக்கிறது, ஜோவின் ஒரு பணக்கார மற்றும் பலமான கப் பகுதி. 5pcs பிரெஞ்சு அச்சு காஃபி மேக்கர் அமைவு: ஃபிரெண்ட் வெளியேறுதல்


ஸ்டென்லில் ஸ்டீல் இரட்டை வால் பிரெஞ்சு அச்சு


4pc பூச்சின் அமைப்பின் நன்மைகள்

பூச்சிகளைக் கூடாது. 4pc பேக் கிளிப் அமைப்புடன், உங்கள் சேமிப்பு தேவைகளுக்கான சரியான அளவாக இருக்கும், உங்களுடைய உணவு புதிதாகவும் ருசிக்கவும் இருக்கலாம்.


மின்னல் அலூமினியம் காபி கிரிடர்

மின்னல் அலூமினியம் காபி கிரிடர்


இன்னும் பார்ப்பு